Všechny publikace jsou zdarma ke stažení. Publikace budou postupně doplněny o další.  
Projekt Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850